nav-bottom
subtract

در شــتاب دهنــده ســه دال تیم هــای دارای ایــده نوآورانــه، پذیــرش و بــرای رشــد، میزبانــی و شـتابدهی خواهنـد شـد، خدمـات علمـی، فنـی، و اعتبـاری مـورد نیـاز تیم هـا در اختیـار ایشـان قــرار داده شــده و بــه صــورت روشــمند و دقیــق تیم هــا هدایــت می شــوند تــا بتواننــد در قامـت شـرکت خـاق و دانـش بنیـان و بـه صـورت رسـمی بـه تولیـد محصـول و ارائـه خدمـات خلاقانـه مبـادرت بورزنـد.

ثبت ایده
ویدیو معرفی

در شــتاب دهنــده ســه دال تیم هــای دارای ایــده نوآورانــه، پذیــرش و بــرای رشــد، میزبانــی و شـتابدهی خواهنـد شـد، خدمـات علمـی، فنـی، و اعتبـاری مـورد نیـاز تیم هـا در اختیـار ایشـان قــرار داده شــده و بــه صــورت روشــمند و دقیــق تیم هــا هدایــت می شــوند تــا بتواننــد در قامـت شـرکت خـاق و دانـش بنیـان و بـه صـورت رسـمی بـه تولیـد محصـول و ارائـه خدمـات خلاقانـه مبـادرت بورزنـد.

ثبت ایده
ویدیو معرفی

تیم های مستقر

28 تیم
4/ 2

سداد

مدیرعامل
سید علیرضا سعید
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 2

مشورتینو

مدیرعامل
کمیل رحمانی
سطح فعالیت
4/ 2

چشمه طراوت
2 ایده

مدیرعامل
سید کمال هاشمی بالاجاده
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 1

عرش

مدیرعامل
علی محمدی
سطح فعالیت
4/ 2

مبتکران الفبای پرواز

مدیرعامل
اکرم مسجدیان
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 2

مهرورزان

مدیرعامل
محمد تبرته فراهانی
سطح فعالیت
4/ 2

ضیاء الصالحین

مدیرعامل
سید حسن موسوی
سطح فعالیت
4/ 2

آکو سپهر پارسیان

مدیرعامل
حسین ناصری
سطح فعالیت
BP
BM
Ideas
4/ 1

اویور

مدیرعامل
عباس دادوند
سطح فعالیت
BM
Ideas
logo
آفتاب موفقیت اینجا طلوع می‌کند
110 54 311 025 675 55 311 025
5159 206 0993 noavari@dte.ir
قم، میدان روح‌الله، معلم 10 ، فرعی 3
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به "خانه خلاق و نوآوری اشراق" می‌باشد.