معرفی خانه خلاق و نوآوری اشراق در ماهنامه زیست بوم خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

24 مهر 1401
test

در گفت وگو با استاد قطبی صورت گرفت؛

معرفی خانه خلاق و نوآوری اشراق در ماهنامه زیست بوم خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
24 مهر 1401

ماهنامه مهرماه ۱۴۰۱ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با عنوان«زیست بوم خلاق» در گفت و گو با حجت الاسلام والمسلمین قطبی مدیر عامل خانه خلاق و نوآوری اشراق به معرفی این خانه و فعالیت های آن پرداخته است.

به گزارش خانه خلاق و نوآوری اشراق، ماهنامه «زیست بوم خلاق» همانگونه که در روی جلد این شماره خود اشاره کرده، به معرفی خانه خلاق و نوآوری اشراق پرداخته و گفت وگویی را با حجت الاسلام والمسلمین محمد قطبی "مدیر عامل خانه خلاق و نوآوری اشراق" داشته است.

متن این گفت وگو را در ذیل از پیش رو می گذرانیم:

لطفاً تاریخچه کاملی از شکل‌گیری خانه خلاق و نوآوری اشراق را بیان کنید.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به منظور شناسایی، حمایت و شبکه سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس خانه خلاق و نوآوری اشراق نموده است.

در این خانه، ایده‌های خلاق و نوآورانه که قابلیت ترویج ارزش‌های فرهنگی به صورت تاب‌آور را داشته باشد پذیرش شده و از طریق حمایت‌های آموزشی، مشاوره‌ای، امکاناتی و مادی سعی می‌شود شرایطی فراهم آید که ایده‌های پذیرش شده به بلوغ رسیده و بتوانند در قامت یک خدمت یا محصول فرهنگی در گستره‌ی جامعه‌ی اسلامی زمینه ساز نشر و توسعه ارزش‌های فرهنگی و دینی بشوند.

خدمت و محصول دو ترجُمان نوین از ارزش‌های فرهنگی هستند که بر مَحمل تکنولوژی و فناوری‌های روزآمد و توسعه یافته مأموریت بسط و گسترش مفاهیم و معارف فرهنگی و دینی را در جامعه بر عهده دارند. خدمت و محصولِ فناورانه، سهم بالایی در تولید و استقرار سبک زندگی دارند؛ امروزه مصرف فرهنگی یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها و عوامل پیدایش سبک زندگی به شمار می‌رود. زندگی انسان‌ها سراسر آمیخته با مصرف محصولات و خدماتی است که با نگاه فناورانه طراحی و تولید شده باشد.

خانه خلاق و نوآوری اشراق با نقش آفرینی در اکوسیستم نوآوری، فناوری و خلاق و با حمایت از شرکت های خلاق و نوآور در توسعه اقتصاد خلاق و دانش بنیان می کوشد.

 

- فعالیت خانه خلاق و نوآوری اشراق به چه صورت است؟

در خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق، ایده هــای خــاق و نوآورانــه کــه قابلیــت ترویــج ارزش هــای فرهنگــی بــه صــورت تــاب آور را داشــته باشــند پذیــرش شــده و از طریــق حمایت هـای آموزشـی، مشـاورهای، امکاناتـی و مـادی شـرایطی فراهـم می آیـد کـه ایده هـا بــه بلــوغ رســيده و بتواننــد در قامــت یــک خدمــت يــا محصــول فرهنگــی در گســتره ی جامعـه ی اسـلامی زمینه سـاز نشـر و توسـعه ارزش هــای فرهنگــی و دینــی بشــوند.

ایـن مركـز در زمينه توسـعه تـوان ایده پردازان و فنــاوران فرهنگــی، كوشــش های متعــددی خواهـد داشـت و بـا در اختيـار گذاشـتن برخـي امكانـات و مشـاوره و آمـوزش و ايجـاد ارتباط و تعامــات اداری و حقوقــی، رشــد فنــاوران فرهنگـی را فراهـم خواهـد آورد.

خانه خلاق و نوآوری اشراق 4 کلان برنامه حمایتی از نوآوران دارد.

مدرسه فناوری فانوس
اولین کلان برنامه جهت توانمند سازی شرکت های خلاق، مدرسه فناوری فانوس است که در قالب اپلیکیشن آموزشی خدمات توانمندسازی را در اختیار شرکت های خلاق قرار می دهد. نوآوران می توانند با مراجعه به سکوی کافه بازار و جستجوی مدرسه فناوری فانوس این اپلیکیشن را نصب و از خدمات آن بهرمند شوند. در این اپلیکیشن دوره های مختلف مرتباط با اکوسیستم نوآوری و فناوری وجود دارد.

رویدادهای ملی کاریزنگار
دومین کلان برنامه برگزاری رویدادهای ملی ایده پردازی کاریزنگار است که در موضوعات تخصصی صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی و دینی تاکنون 12 رویداد برگزار شده است. علاقه مندان می توانند با مراجعه به سایت kariznegar.ir در رویدادها شرکت نمایند.

شتابدهنده سه دال
سومین کلان برنامه شتابدهنده سه دال به عنوان کریدور میزبانی و شتابدهی تیم ایده ها و هسته های فناور است. تیم های نوآوری که در خانه خلاق و نوآوری اشراق پذیرش می شوند مراحل رشد تا شرکت خلاق را در این شتابدهنده با حضور منتورها و مشاوران می گذرانند.

چارسوق
چهارمین رکن خانه خلاق و نوآوری اشراق، چارسوق به عنوان شبکه ملی فناوران فرهنگی است که زمینه توسعه بازار و جذب سرمایه را برای شرکت های خلاق با برگزاری رویداد تقاطع نوآوری(جذب مشتریان سازمانی) و ایوان نوآوری(جذب سرمایه) فراهم می نماید. همچنین خانه خلاق و نوآوری اشراق به عنوان مبادی معرفی و اعتبار بخشی شرکت های خلاق، خدمات اعتباربخشی را به شرکت های متقاضی ارائه می دهد.

- آیا در حوزه‌ی تخصصی فعالیت می‌کنید؟

خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق در حوزه نوآوری ها و فناوری های جدید در علوم انسانی و همچنین عرصه های صنایع خلاق و فناوری های فرهنگی فعالیت و جذب تیم دارد و امیدوار است در این زمینه سکوی تحولی برای آینده این فعالیت ها در کشور باشد.

- ظرفیت خانه خلاق و نوآوری اشراق چقدر است و چه میزان از آن در حال استفاده است؟

خانــه خــاق و نــوآوری اشــراق در چهار استان قم، اصفهان، خراسان رضوی و فارس و بزودی در استان خوزستان ظرفیت ارائه خدمات به تیم های نوآوری و شرکت های خلاق را دارد. در مجموع در فضای اختصاصی و اشتراکی 50 تیم را در هر دوره از پذیرش خدمات شتابدهی و رشد ارائه می دهد.

- نحوه‌ی پذیرش در خانه خلاق و نوآوری اشراق به چه صورت انجام می‌شود؟

تیم ها و افراد نوآور جهت پذیرش ایده خلاقانه می توانند از طریق سایت خانه خلاق و نوآوری اشراق به آدرس noavari.dte.ir درخواست ثبت ایده خود را ارسال نمایند و در فرایند پذیرش، داوری و شتابدهی قرار گیرند.

- بزرگ‌ترین چالشی که تجربه کرده‌اید چه بوده است؟

چالش های خانه های خلاق و نوآوری عموما همانند چالش های بقیه فعالان اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور است، چالش نیروی انسانی متخصص و نخبه و تیم سازی در صنایع خلاق و همچنین چالش سرمایه گزاری در صنایع خلاق را با توجه به ریسک های موجود در بازار را می توان اشاره نمود.

- خانه خلاق و نوآوری اشراق چه امکان و تجهیزاتی را فراهم کرده است؟

خانه خلاق و نوآوری اشراق در فرآیند رشد و شکوفایی تیم ها و شرکت‌های خلاق خدماتی را ارائه می‌کند که زمینه شکل‌گیری و رشد آن ها را بوجود می‌آورد. این خدمات در سه دسته کلی توانمند سازی ، استقرار و زیرساختی است.

برخی از این خدمات عبارتند از، خدمات توانمند سازی شامل آموزش های حضوری و غیر حضوری، مشاوره، منتورینگ، کمک به مطالعات بازار، خدمات حقوقی و اداری، جذب سرمایه گذار، ارتباط و معرفی به بانک و صندوق سرمایه گذاری، تورهای فناورانه، اطلاع رسانی و اخبار فناوری فرهنگی، جذب خدمات تحقیق و توسعه ، مساعدت برای حضور در همایش ها و سمینار های ملی و بین المللی.

همچنین خدمات استقرار شامل فضای کار اشتراکی و اتاق های اختصاصی برای شرکت های خلاق است و خدمات زیرساختی شامل خدمات فنی - ارتباطی و اینترنت، هاستینگ ، استودیو صوت و تصویر، سالن همایش و کنفرانس و خدمات نمایشگاهی می باشد.

- برنامه‌های توسعه‌ای شما برای آینده چیست؟

با توجه به تجربه خوب حضور شرکت های خلاق در ساختمان خانه خلاق و نوآوری اشراق، ساختمان جدیدی جهت توسعه فعالیت های شرکت های خلاق با تجهیز و بازسازی برنامه ریزی خواهد شد. غنی سازی برنامه های توانمندسازی شرکت های خلاق جهت حضور در بازارهای منطقه ای و بین المللی از دیگر برنامه های توسعه ای اشراق است.

- پیشنهاد شما برای حمایت از شرکت‌های خلاق و خانه‌های خلاق و نوآوری چیست؟

با توجه نوپا بودن زیست بوم خلاق کشور و پتانسیل بالای ارائه خدمات حرفه ای به کشور در این زیست بوم، نیاز است در رابطه با ظرفیت های حرفه ای این زیست بوم در رده های مسئولین کشور و شرکت ها و بنگاهای اقتصادی و همچنین عموم مردم برنامه های اطلاع رسانی دقیقی صورت پذیرد.

نمایشگاه های اختصاصی شرکت های خلاق برنامه ریزی و اجرا گردد. جلساتی با صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر جهت سرمایه گذاری در شرکت های خلاق برنامه ریزی شود.

سایت: noavari.dte.ir

اینستاگرام و ایتا: @noavari_dte

آدرس: قم، میدان روح الله، معلم 10، فرعی3

 

پایان خبر/

زیست بوم خلاق
خانه خلاق و نوآوری
محمدقطبی
خلاقیت
نوآوری
طلبه خلاق
اشراق
دفترتبلیغات اسلامی
حوزه علمیه قم
دیدگاه‌ها
logo
آفتاب موفقیت اینجا طلوع می‌کند
110 54 311 025 675 55 311 025
5159 206 0993 noavari@dte.ir
قم، میدان روح‌الله، معلم 10 ، فرعی 3
تمامی حقوق مادی و معنوی این وب‌سایت متعلق به "خانه خلاق و نوآوری اشراق" می‌باشد.