مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی
مدرسه فناوری فانوس
motion-graphics-icon

اپلیکیشن مدرسه فناوری فانوس در بازار

آموزش و توسعه توان

light-bulb

آموزش های عمومی خلاقیت و کسب و کار

company-vision

آموزش های تخصصی شرکت های خلاق و دانش بنیان

۱۱۵۹تعداد جلسات آموزشی
۲۳۰۰نفر دانشجو
۸۵تعداد مدرس

حامیان شرکت های خلاق

نهایی لوگو مرکز نوآوری-07
لوگو-فوتر-260x300
Iran_presidential_deputy_of_science_and_technology
درباره ما ثبت ایده فانوس