خانه خلاق و نوآوری اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

محمد قطبی مدیرعامل مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق

درباره ما ثبت ایده فانوس