مرکز ملی نوآوری و خلاقیت اشراق
طراحی، توسعه و کاربست فناوری های فرهنگی

سه دال؛ کریدور میزبانی و رشد

درباره ما ثبت ایده فانوس